Zapisy i cennik

Zapisy do żłobka prowadzimy przez cały rok kalendarzowy. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci znajdujące się na liście rezerwowej.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Rekrutacji podlegają dzieci pracowników lub doktorantów UW, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców jest nieaktywne zawodowo (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, brak pracy, studia doktoranckie) i planuje powrót na rynek pracy.

Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć w Biurze Spraw Socjalnych UW pokój nr 13.

Do Formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu z miejsca pracy lub o braku zatrudnienia z Urzędu Pracy.

Druki ww. dokumentów do pobrania poniżej.

Rodzic, którego dziecko uzyska miejsce w żłobku będzie informowany o tym fakcie telefonicznie bądź e-mailowo.

[1] Przez osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci należy rozumieć osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące powrót na rynek pracy.

* Druk do wypełnienia przez obydwoje rodziców

** Osoby bezrobotne zobowiązane są do złożenia zaświadczenia z Urzędu Pracy

 

Cennik

Żłobek świadczy usługi odpłatnie:

Opłata czesnego jest stała nawet w przypadku miesięcznej nieobecności dziecka.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 Potwierdzenie zatrudnienia