Zapisy i cennik

Zapisy do żłobka prowadzimy przez cały rok kalendarzowy. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci znajdujące się na liście rezerwowej.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Rekrutacji podlegają dzieci pracowników lub doktorantów UW, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców jest nieaktywne zawodowo (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, brak pracy, studia doktoranckie) i planuje powrót na rynek pracy.

Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie i złożyć w Biurze Spraw Socjalnych UW.

Aktualne informacje w sprawie rekrutacji

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zaświadczenie z pracy rodziców/opiekunów lub z Urzędu Pracy (w przypadku osoby bezrobotnej) potwierdzające brak aktywności zawodowej; w przypadku doktorantów – zaświadczenie o studiowaniu wystawione przez Szkołę Doktorską z zaznaczeniem ewentualnych przerw w nauce.

Rodzic, którego dziecko uzyska miejsce w żłobku będzie informowany o tym fakcie telefonicznie bądź e-mailowo.

[1] Przez osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci należy rozumieć osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące powrót na rynek pracy.

* Osoby bezrobotne zobowiązane są do złożenia zaświadczenia z Urzędu Pracy

 

Cennik

Żłobek świadczy usługi odpłatnie:

Opłata czesnego jest stała nawet w przypadku miesięcznej nieobecności dziecka.

 

Nr rachunku bankowego (wpłaty rodziców):  14 1160 2202 0000 0002 4373 4004 BANK MILLENNIUM

Dokonując wpłaty prosimy o wpisane następujących danych w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, rodzaj wpłaty (wpisowe, opłata miesięczna, catering) za okres …

 

Załączniki

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy